http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

16/48
אורך הגל
(The Wavelength)

16/48 אורך הגל (The Wavelength) - https://humandesign.academy16/48אורך הגל(The Wavelength)

אורך הגל / The Wavelength / 16/48 

עיצוב הכישרון  / A design of talent

 

ערוץ אורך הגל:
16/48,
מקשר את מרכז הספלין (Spleen),
דרך שער 48,
שער העומק,ל -16,
שער המיומנויות בגרון.
ערוץ זה נותן גישה קולקטיבית,
לעומק ולמיומנויות לקידום שליטה.
שליטה נובעת,
מניסויים חוזרים תוך חתירה לשלמות.
זהו יחסי המאסטר והשוליה,
בהם המאסטר חולק את כשרונותיה עם החניך.
שיתוף זה יכול להימשך שנים,
במידת הצורך עד שהחניך יפתח את הכישורים.
השיתוף הוא תהליך שחוזר על עצמו,
ולכן הם עשויים לחלוק איתך,
את אותו הכישרון שוב ושוב,
כמו החניך שמתרגל.
מכיוון שמדובר,
בערוץ מוקרן,
תמיד קיים רצון כלשהו להכרה.
כישרון מדהים כשהוא מרץ,
ומתוסכל וחרד כשלא.
מכיוון שכסף,
יכול להיות סוג של הכרה,
16/48 בדרך כלל ימצאו דרך,
להיות כשירים חברתית,
על מנת להרוויח כסף.
אז אנשים עם הערוץ הזה,
רוצים לחלוק איתכם את הכישרונות שלהם,
כדי לשפר את הכישרונות שלהם,
לשלוט בהם.
הם אולי אפילו רוצים,
שתשתף את הכישרונות שלך,
אבל רק בגלל ש 48,
תמיד מחפשים מידע חיוני וה-16,
תמיד שוקלים דרכים חדשות להתנסות.
אתה רואה שוב שהשיתוף,
בכל כיוון שהוא,
הוא לסיפוקו של מי שהוא קולקטיבי.

 

קבוצת מעגל ראשי.
(Major Circuit Group).
קבוצתי.
(Collective).
הבנה (לוגיקה).
(Logic/Understanding Circuit).
bottom of page