top of page

20/10
התעוררות
 (Awakening)

20/10 התעוררות  (Awakening) - Human Design Academy by Ra Uru Hu: 17. Channel of Awakening 20/10

התעוררות / 20/10 / Awakening
תכנון של מחויבות לעקרונות גבוהים יותר / A design of commitment to higher principles

ערוץ ההתעוררות:
20/10,
מקשר את מרכז העצמי דרך ה-10,
שער דפוסי ההתנהגות האישיים,
אל ה-20, שער של עכשיו בגרון.
ערוץ זה הוא העצמת התעוררות.
זה לא ערוץ,
להעצים אחרים להיות ערים.
זה הערוץ שאומר,
"אני ער,
ולא אכפת לי אם אתה".
כערוץ פרוג'קטורי בקול,
הוא מבטא,
"אני עצמי, עכשיו!"
בדרך כלל,
אדם עם ערוץ זה מוגדר,
מתעורר כל הזמן.
(הופך להיות מודע לעצמו ברגע זה).
במגוון דרכים,
מעין חיים של התגלות.
זה נקרא,
גם ערוץ העקרונות הגבוהים יותר,
מה שמרמז,
כי מחויבות,
לעקרונות גבוהים יותר אפשרית,
רק על ידי היותך עצמך,
ברגע זה באופן עקבי.
אך הדבר העיקרי,
שיש לזכור את הערוץ,
הוא על התעוררות עצמית,
לא על התעוררות אחרים,
או אפילו העצמתם להתעורר.
חשוב לזכור,
תמיד את הדואליות של העיצוב.
אנשים אלה,
יכולים לבלות כל החיים בשינה!

ערוץ שילוב (אינטגרציה).
(לא קבוצת מעגלים).
.Integration Channels
.(not a circuit group)

bottom of page