top of page

43/23
מבנה
(Structuring)

43/23 מבנה (Structuring) - https://humandesign.academy​43/23מבנה(Structuring)

מבנה / 43/23 / Structuring

עיצוב של אינדיבידואליות (גאון עד פריק) / (A design of individuality (Genius to Freak

ערוץ המבנה:
43/23,
מקשר את מרכז הגרון דרך ה- 23,
שער ההתפצלות,
אל ה- 43, שער הפריצה,
במרכז אג'נה.
כאן אנו רואים את ערוץ ביטוי,
המוח האינדיבידואלי.
מושגים נתפסים,
כתובנות שפרצו דרך שער 43,
ונבנו מחדש,
ואז באו לידי ביטוי בשער 23.
נקודת המבט החריגה שלהם,
מכונה ערוץ הגאונים לפריקים,
ומשקפת יכולת להחזיק,
בנקודת מבטם שלהם,
ולעיתים להדרת שמיעה,
או להיות מושפעת ממה,
שיש לאחרים לומר על רעיונותיהם.
זה לא אומר,
שהם באמת יודעים משהו;
זה רק אומר,
שזה מה שהם אומרים.
לפעמים הם יודעים,
בפעמים אחרות לא.
לערוץ כותרת המשנה "גאון לפריק",
המרמז על מגוון גדול של תובנות,
וביטויים אפשריים.
רק בגלל שאדם מבטא משהו,
אין ערובה לכך,
שהביעו אותו בצורה מובנת.
לעתים קרובות,
הכינוי הפריקי הוא,
תוצאה של תקשורת לקויה,
ולא תובנה פגומה.
כאשר הביטוי של בעלי ערוץ זה,
נתפס על ידי אחרים בהצלחה,
הם נחשבים לגאונים,
ואם הם לא מובנים,
הם נראים כמו פריקים.
כל מי שיש לו את הערוץ הזה,
חייב ללמוד,
שני דברים חשובים מאוד:
כישורי דיבור וסבלנות.
כישורי דיבור,
כדי להגיע לקהל,
ומכיוון שמדובר בערוץ מקרן,
סבלנות לחכות להכרה,
כדי שיהיה להם קהל,
שמוכן לשמוע מה יש להם לומר.
היכולת של ה"יודע" היא,
להעצים אחרים בצורה מבנית.
הערוץ הזה תמיד מבנה,
והמתנה האולטימטיבית היא,
להפוך את הדברים ליעילים יותר.
מה שאתה צריך להבין,
לגבי האנשים האלה הוא,
שאם הם יכולים להסביר לך,
איך להיות יעיל יותר,
הם הצליחו לשנות אותך.
התרומה שמביאים לנו,
הערוץ הזה היא,
לשפר את קבלתנו,
את אלו השונים.
ואת התפקיד,
שהם ממלאים,
בהפיכת הסדר הישן,
לצורות וערכים חדשים.

 

קבוצת מעגל ראשי.
.(Major Circuit Group)
קבוצת מעגלים אישיים.
.(Individual Circuit Group)
מעגל ידיעה אישי.
.(Individual Knowing Circuit)
bottom of page