http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

44/26
כניעה
(Surrender)

44/26 כניעה (Surrender) - https://humandesign.academy44/26כניעה(Surrender)

כניעה / 44/26 / Surrender​

תכנון של משדר / 44/26 / A design of a transmitter

 

ערוץ הכניעה:
44/26,
מקשר את מרכז הטחול דרך 44,
שער הבאות להיפגש,
ל-26,
שער הכוח המאולף של הגדולים במרכז הלב.
זה הערוץ של המשדר.
ה-44 הוא הזיכרון,
האינסטינקטיבי העתיק ביותר שלנו,
ושוכן בעצמות,
ואילו ל-26,
יכולת לתמרן את הזיכרון למען שיפור.
כניעה היא תוצאה של שילוב פחד,
מהעבר הישן (44) עם נכונות לשיפור (26).
היצירתיות של הערוץ הזה,
היא ביכולתו להחליף,
תקנים ישנים עם חדשים.
זה מביא לשיפור,
במושגים הישנים,
במיוחד ברמה החומרית.
לעיתים קרובות,
אנו רואים מוצרים,
המפורסמים כ"חדשים ומשופרים",
זו דוגמה לאופן בו,
ערוץ זה פועל.
44/26,
מכונה גם ערוץ היזם,
בגלל יכולתו לזהות,
מה ימשוך את השבט.
כאשר התמיכה היא, 
הנושא הדומיננטי של מעגל האגו,
עם זאת,
משדרים יכולים,
להחליף את הישן,
רק בחדש,
אם יש להם תמיכה.
כמו כן,
זהו ערוץ צפוי,
שיש להכיר בו,
ולהזמינו להעביר את כישרונם.
טיפ שימושי,
לתת לאנשים עם הערוץ הזה:
אמור להם לשים לב לריח.
אם הם לא אוהבים את הריח של מישהו,
הם צריכים להתרחק מהם.
אנשים עם ערוץ זה,
יכולים להריח משהו דגי,
להריח עכברוש,
להריח הצלחה.

 

קבוצת מעגל ראשי.
.(Major Circuit Group)
שבטי.
.(Tribal)
מעגל אגו.
.(Ego Circuit)
bottom of page