top of page

:קבוצות מעגלים
אינדיבידואליות,קולקטיביות,ושבטיות
(Circuit Groups:
Individual, Collective, And Tribal)

הבינארי הבסיסי הראשון,
בעיצוב אנושי הוא הדואליות,
הקיימת בין הצומת האישיות שלך,
לעיצוב שלך,
בהקשר של השלם.
השלב השני בתהליך זה,
הוא לראות את הכבישים והמנהרות הבודדים,
שהם למעשה קטעי מיפוי או מעגלים ספציפיים.
זה דומה להיות בעיר גדולה,
שבה יש מערכות כביש מהירות שונות,
במעגלים של אותה עיר.
כאשר אתה מתחיל לזהות,
ולזהות מהו מעגל,
אז כל מה שהוא חלק מהמעגל ההוא,
הופך לנגיש עבורך.
ישנן שלוש קבוצות מעגליות עיקריות:
שבטיות, אינדיבידואליות וקולקטיביות.
לכל אחד מהם שני מעגלים.
לכל קבוצת מעגלים מפתח מרכזי.
למפתח העל,
יש ערך עצום מכיוון שהוא פותח פתח,
להבנת כל ערוץ,
וכל שער באותה קבוצת מעגלים,
וקובע בסיס להבנתך.
באיורים הבאים,
תראה שלוש קבוצות מעגלים,
וכן את ערוצי האינטגרציה,
העומדים בפני עצמם.

:קבוצות מעגלים אינדיבידואליות,קולקטיביות,ושבטיות (Circuit Groups: Individual, Collective, And Tribal)

לפני שאנחנו קופצים למעגלים השונים,

הקפד לזכור,
שזה קריטי שאף פעם,
לא נפסיד,
את התמונה הכוללת,
של התרשים של האדם.
המפתח הוא,
לקחת את קבוצות המעגלים,
השונות המוגדרות בתרשים הגוף.
ולראות את הסיפור הכללי המסופר.
הסכנה היא רק להסתכל על כל ערוץ בנפרד.
לדוגמא,
לאדם יכול להיות ערוץ שבטי,
אך אם לאותו אדם מוגדרים גם ערוצים קולקטיביים,
הקולקטיב יצבע משמעותית את איכויותיו השבטיות.
ניקח כדוגמה את השער ה -40.
השער ה -40,
יוצא ממרכז האגו ומוביל למטה לרגשות.
זהו אחד משבעת שערי האהבה,
וזוהי אהבת העבודה.
עכשיו ברגע שאתה מבין את המעגל,
פתחת דלת להבין,
שזו עשויה להיות אהבת העבודה,
אם העבודה נתמכת,
ואם העבודה תומכת.
איש עם שער 40,
לא יכול לחשוב לעבוד עבור עצמו,
הם תמיד עובדים איכשהו עבור האחר.
שער 40 עובד תמיד,
עבור השבט או עובד עבור המשפחה.
הכל בקשר לשבט הוא מהותי.
אם לאדם יש שער 40,
כל הגדרות פרט או קולקציה בתרשים שלו,
יכולות להרגיש מאוד לא בנוח,
עם ה"דביקות "השבטית שלו.
זכור שזה נדיר,
שאדם מכיל רק סוג אחד,
של מעגלים בתרשים שלו.
לרוב האנשים יש שילובים.
זכור גם את האישיות והעיצוב.
כל מי שיש לו שער 40,
לא מודע,
הולך לתפוס את עצמו,
בצורה שונה מאוד,
ממישהו עם השער ה-40 המודע.

 

המשכיות גנטית:
העיצוב האנושי,
עושה שימוש במונח 'המשכיות גנטית'.
זהו מושג חשוב מאוד,
שמשמעותו שלמרכיבים רבים,
בעיצוב אנושי יש משהו במשותף.
לדוגמא,
כשאתה עובר,
את כל הגלגל לכל שער,
תגלה,
שלכל אחד מה 64 השורות הראשונות,
בכל שער יש משהו במשותף.
אם אתה מבין,
שכל שורה ראשונה היא,
בעצם קו יסוד,
אז תבין את כל השורות הראשונות.
למרות הניואנסים,
שההבדל,
בכל שורה ראשונה הם,
קשורים כל אחד לבסיס.
לכן,
לא משנה,
כמה ערוצים או שערים יש,
בבסיס ההבנה של כל זה,
יש את אותה בסיס מרכזי,
לכל שורה ראשונה בתרשים.
זו המשכיות גנטית.
לכן,
ברגע שאתה מזהה,
היכן נמצא הפעלה,
יש לך פותחן הדלתות,
להתחיל להבין,
במה באמת מדובר,
בשער ובערוץ בתרשים זה.
כך גם לגבי המעגלים.
ברגע שאתה רואה,
מה ההמשכיות בכל מעגל,
אתה יכול לקחת את המפתח,
מכל ערוץ מסוים,
ולמזג אותו עם מפתח המעגל הכללי.
כדי להבין את הדרך שבה הערוץ עובד.
למשל 16/48 הוא ערוץ הכישרון,
והוא נמצא במעגלים הקולקטיביים.
לא משנה מה פרטים ספציפיים,
ופרטים אחרים,
ערוץ זה עוסק תמיד בשיתוף כישרונות.
קבוצת מעגלים אישית: (Individual Circuit Group) קבוצת המעגלים האישית מורכבת ממעגל הידיעה, ומהמעגל המינורי ,המכונה מעגל המרכז.  - https://humandesign.academy - Individual Circuit Group

קבוצת מעגלים אישית:
(Individual Circuit Group)

קבוצת המעגלים האישית מורכבת ממעגל הידיעה,

ומהמעגל המינורי ,המכונה מעגל המרכז. 

מעגל מרכז (Centering Circuit) - https://humandesign.academyCentering Circuit

מעגל מרכז
(Centering Circuit)

מעגל הידיעה (Knowing Circuit) - https://humandesign.academy

מעגל הידיעה
(Knowing Circuit)

קבוצת מעגלים שיתופיים: (Collective Circuit Group) קבוצת המעגלים הקולקטיבית מורכבת, ממעגלי הלוגיקה והמופשט. - https://humandesign.academyCollective Circuit Group
מעגל לוגיקה (הבנה) Logic (Understanding) - https://humandesign.academyLogic Circuit

מעגל לוגיקה

(הבנה)

Logic

(Understanding)

מעגל מופשט (חישה) Abstract (Sensing) - https://humandesign.academy

מעגל מופשט

(חישה)

Abstract

(Sensing)

קבוצת מעגלים שיתופיים:
(Collective Circuit Group)
קבוצת המעגלים הקולקטיבית מורכבת,

ממעגלי הלוגיקה והמופשט.

:קבוצות מעגלים אינדיבידואליות,קולקטיביות,ושבטיות (Circuit Groups: Individual, Collective, And Tribal) - https://humandesign.academyTRIBAL CIRCUIT GROUP
מעגל אגו (Ego Circuit) - https://humandesign.academyEgo Circuit

מעגל אגו
(Ego Circuit)

מעגל הגנה (Defense Circuit) - https://humandesign.academy

מעגל הגנה
(Defense Circuit)

קבוצת מעגלים שבטית:
(Tribal Circuit Group)
מעגל השבט מורכב ממעגל האגו ומעגל ההגנה.

​ :(ערוצי שילוב (אינטגרציה (Integration Channels) ,ערוצי האינטגרציה חולקים שערים עם קבוצת המעגלים האינדיבידואליים .אך הם אינם חלק מבחינה טכנית מקבוצת המעגלים האישיים

 :(ערוצי שילוב (אינטגרציה
(Integration Channels)

,ערוצי האינטגרציה חולקים שערים עם קבוצת המעגלים האינדיבידואליים

.אך הם אינם חלק מבחינה טכנית מקבוצת המעגלים האישיים

bottom of page