http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

סמכות פנימית
(Inner Authority)

סמכות פנימית (Inner Authority) - https://humandesign.academy - new authority.

סמכות פנימית (Inner Authority):
המונח "סמכות" משמש לתיאור,
איזה היבט בעיצוב האדם יכול להסתמך,
על מנת להניב באופן עקבי את החוויה 'הטובה ביותר' כתוצאה מהחלטתו של האדם.
הסמכות מגיעה תמיד ממרכז מוגדר במפה (BodyGraph).
כפי שנראה, רק מרכזים מסוימים כאשר הם מוגדרים הופכים לסמכותך.
כולנו צריכים לקבל החלטות ויש לנו דינמיקות פנימיות רבות שמתחרות על קבלתן.
יש לנו מוח מפותח מאוד שהם תוצר לא רק של אלפי שנות אבולוציה,
אלא גם עבור רובנו שנים רבות של טבילה תרבותית,
דוגמאות לקבוצות עמיתים וחינוך פורמלי.
אנו מקבלים החלטות על סמך ניסיון העבר, מטרות עתידיות,דחפים עכשוויים,
אפילו על סמך החלטות של מי שאנו קרובים (בני זוג, ילדים, הורים, חברים, חונכים).
אחד ההיבטים הבולטים ביותר ב-HD,
הוא ההכרה בכך שכל אדם מגיע מחובר גנטית,
עם תהליך קבלת החלטות "נכון" לאותו אדם.
החיווט הזה אינו פשוט דינמיקה 'נפרדת',
אלא כזו שמשולבת באופן מלא בכל מצב ההוויה של האדם.
כאשר אנו מקבלים החלטות מ"סמכות" קווית גנטית זו,
החלטות אלו מביאות לחוויה "נכונה" בכך,
שהחוויה מתאימה באופן אידיאלי להתאמה נכונה עם דינמיקה אחרת (למשל סוג, הגדרה, פרופיל).
אנו עשויים "לאהוב" את תוצאות ההחלטה או לא.
אנו עשויים לפרש את החוויה שהתקבלה כנוחה או לא נעימה,
אך ללא קשר לפרשנות שלנו לתוצאה,
החלטה המתקבלת כראוי מרשותנו היא החלטה,
שבסך הכל תרוויח לנו הכי הרבה במובן המלא.
חשוב שתבין שאיש אינו יכול לדבר בצורה מהימנה על רשות אחרת מלבד שלהם.
אנו יכולים ללמוד מה אחרים חושבים על הרשויות השונות,
אנו יכולים להקשיב כיצד אחרים מתארים את חווית הסמכות שלהם,
אך לעולם איננו יכולים לחוות באופן ישיר שום סמכות אחרת מלבד שלנו.
ואפילו זוהי הבנה קלושה במקרה הטוב.
יש לזכור שתוצאות החלטות כלשהן יכולות להתרחש לאורך שנים רבות,
אפילו לכל החיים ואף אחד מאיתנו לא יכול לדעת מה היו התוצאות אילו היינו מחליטים אחרת.
זהו אחד ההיבטים הכבדים ביותר ואולי הטרגיים בקיומנו.
חוסר היכולת שלנו לדעת מה היה קורה,אילו היינו מחליטים אחרת.
מגביל מאוד את יכולתנו לקבל החלטות מושכלות.
אנחנו תמיד "משחקים את הסיכויים".
(This and That).

סמכות היררכית(Authority Hierarchy):
הסמכות מבוססת על אילו מרכזים מוגדרים בביוגרפיה
(BodyGraph),
ומקומם בהיררכיה.
ההיררכיה היא:

1. סמכות רגשית (Emotional Authority):
אם מוגדר המרכז הרגשי אז זו הסמכות הפנימית, לא משנה אילו מרכזים אחרים מוגדרים.

1. סמכות רגשית (Emotional Authority): אם מוגדר המרכז הרגשי אז זו הסמכות הפנימית, לא משנה אילו מרכזים אחרים מוגדרים. - https://humandesign.academy - Emotional Authority

2. סמכות סקרלית (Sacral Authority):
אם הסקרל מוגדר והמרכז הרגשי אינו מוגדר, הסקרל הוא הסמכות.
אם הטחול מוגדר גם כן,
אז זה נקרא סמכות סקרל הטחול.
(Sacral Splenic Authority)

2. סמכות סקרלית (Sacral Authority): אם הסקרל מוגדר והמרכז הרגשי אינו מוגדר, הסקרל הוא הסמכות. אם הטחול מוגדר גם כן, אז זה נקרא סמכות סקרל הטחול. (Sacral Splenic Authority)

3. סמכות הספלינית (Splenic Authority):
אם הטחול מוגדר, והמרכזים הרגשיים והטחול אינם מוגדרים,
אז הטחול הוא הסמכות.
ולא משנה אילו מרכזים אחרים מוגדרים.

3. סמכות הספלינית (Splenic Authority): אם הטחול מוגדר, והמרכזים הרגשיים והטחול אינם מוגדרים, אז הטחול הוא הסמכות. ולא משנה אילו מרכזים אחרים מוגדרים.

4. סמכות האגו (Ego Authority):
אם מרכז הלב מוגדר והרגשי,
הסקרל והטחול אינם,
אז הלב הוא הסמכות,
לא משנה אילו מרכזים אחרים מוגדרים.

4. סמכות האגו (Ego Authority): אם מרכז הלב מוגדר והרגשי, הסקרל והטחול אינם, אז הלב הוא הסמכות, לא משנה אילו מרכזים אחרים מוגדרים.

5. סמכות מרכז הג'י (Self/Identity/G Authority):
אם מרכז G מוגדר והמרכז הרגשי,
הסקרל, הטחול והלב אינם,
אז מרכז ה-G הוא הסמכות.
לא משנה אילו מרכזים אחרים מוגדרים.

5. סמכות מרכז הג'י (Self/Identity/G Authority): אם מרכז G מוגדר והמרכז הרגשי, הסקרל, הטחול והלב אינם, אז מרכז ה-G הוא הסמכות. לא משנה אילו מרכזים אחרים מוגדרים.

6. אין הגדרת סמכות פנימית (No Inner Authority):
אם אף אחד מהמרכזים הנ"ל אינו מוגדר,
אין לאדם סמכות פנימית.
הראש, האג'נה, הגרון והשורש לעולם אינם סמכות פנימית.
רפלקטורים בלבד.

6. אין הגדרת סמכות פנימית (No Inner Authority): אם אף אחד מהמרכזים הנ"ל אינו מוגדר, אין לאדם סמכות פנימית. הראש, האג'נה, הגרון והשורש לעולם אינם סמכות פנימית. רפלקטורים בלבד.

7. סמכות פנימית מנטל פרוג'קטור (Mental Projector Authority):
המכונה גם:
"סמכות חיצונית"(Outer authority) או "סביבתית" (Environment),
היא בלעדית לפרוג'קטורים.
ניתן לגשת לסמכות הנפשית על ידי שמיעת האמת בקול עצמו,
לאחר שהיא עוזבת את הגוף.
כוח החיים נושא תדר וניתן להבחין כאשר הוא מתקשר.
בסוג פרוג'קטור זה,
כל המרכזים מתחת לגרון אינם מוגדרים,
והאדם מקבל מידע חושי על הסביבה באמצעות המרכזים הפתוחים שלהם.
סמכות זו לומדת להרגיש בגוף איזו סביבה מועילה,
ולראות מי באמת רוצה את נקודת המבט הייחודית שלה.
כאשר הוא מוזמן למשהו גדול יותר בו יש צורך בהחלטה,
טוב לסגת לאחור ולדבר על כך עם מאזין,
שלא ינסה להשפיע על ההחלטה.
הסביבה הנכונה תביא את האנשים והפעילויות הנכונים,
ותחושת רגיעה בגוף.

7. סמכות פנימית מנטל פרוג'קטור (Mental Projector Authority): המכונה גם: "סמכות חיצונית"(Outer authority) או "סביבתית" (Environment), היא בלעדית לפרוג'קטורים. ניתן לגשת לסמכות הנפשית על ידי שמיעת האמת בקול עצמו, לאחר שהיא עוזבת את הגוף. כוח החיים נושא תדר וניתן להבחין כאשר הוא מתקשר. בסוג פרוג'קטור זה, כל המרכזים מתחת לגרון אינם מוגדרים, והאדם מקבל מידע חושי על הסביבה באמצעות המרכזים הפתוחים שלהם. סמכות זו לומדת להרגיש בגוף איזו סביבה מועילה, ולראות מי באמת רוצה את נקודת המבט הייחודית שלה. כאשר הוא מוזמן למשהו גדול יותר בו יש צורך בהחלטה, טוב לסגת לאחור ולדבר על כך עם מאזין, שלא ינסה להשפיע על ההחלטה. הסביבה הנכונה תביא את האנשים והפעילויות הנכונים, ותחושת רגיעה בגוף.

יש לך כבר את המפתח (You Have the Key Already):
כולם כבר מכירים את העיצוב שלהם,
ובהרחבה את סמכותם.
איך לא? זה אחרי הכל, אתה.
יכול להיות שהותנית בך לפעול מתוך התאמה עם מי שאתה,
אבל זה לא אותו דבר כמו לא לדעת מי אתה.
אפילו המרכזים הלא מוגדרים ידועים ברמה כלשהי,
ככל שכולנו יודעים שהתנהגותנו משתנה במקצת תלוי עם מי אנחנו.
באמת, כל אדם יודע מה הסמכות שלו ואיך זה עובד.
אנשים רבים מתערבבים בחיים בסדר גמור,
ללא העיצוב האנושי,
וחיים את העיצובים שלהם בצורה נכונה ללא ידיעה זו.
זה לא אומר שהחיים הם חתיכת עוגה,
והחלטות יכולות להיות קלות יותר לקבל אם היית מבין את המכניקה,
אבל כבר יש לך את המפתח לכל מה שאתה צריך בתוכך.
בתיאור סמכויות אלה פירקנו,
במובן מסוים, מלאכותית משהו שלם.
זה כמו לפרק מנוע כדי לראות איך הוא עובד.
אתה מפרק אותו, פורש את כל החלקים,
מסתכל איך הם מתאימים, ומה הם עושים.
אבל אז כל מה שיש לך,
זה חבורה של חלקים על הרצפה שלא עושים מה שמנוע צריך.
הסמכות הפנימית היא לא כמו אדם קטן במרכז בקרה,
היא שזורה בכל העיצוב שלנו.
העיצוב הוא שלם,
לא חבורה של חתיכות קטנות ונפרדות.
אנו מסתכלים על מה שאנו מכנים החלקים,
אך מה שאנו שואפים להבין הוא שלמות העיצוב.
אנשים חיים את עיצוביהם בדרכים רבות.
דרך העצמי, דרך העצמי, לבד, עם אחרים.
תיאורי ההתנהגויות כאן אינם פשוט אמירות על "מה צריך להיות",
אלא אמירות על "מה יש".
זה לא ספר חוקים למה שאנשים "צריכים לעשות",
זה תיאור של מה אנשים, באופן כללי, "עושים"(Doing Mode).
יש אנשים שעושים את זה במודע, חלקם לא.
יש אנשים שמאמצים את סמכותם,
יש שמפחדים לעשות זאת.
יש הסומכים על סמכותם יותר מאחרים.
חלקם התפתו (מותנים) להסתמך על סמכות שהם לא מחוברים עבורה.
עם סמכות הפנימית, אתה יכול לחשוב על זה במונחים של תחבורה.
יש הרבה שיטות תחבורה בהן משתמשים אנשים.
אנחנו יכולים ללכת, לרכוב על סוס,
לקחת רכבת, לרכוב על אופניים או לשחות.
כולם עובדים כדי להביא אותנו ממקום אחד למשנהו.
אבל אם אתה רוכב על אופניים,
אינך מקבל החלטות כמו שהיית נוהג ברכב או מטייל במטוס.
כשאתה מסתכל על העולם,
אתה רואה אנשים המשתמשים בכל מצבי התחבורה השונים האלה,
וזה אותו דבר עם הסמכות פנימית.
ישנן דרכים שונות בהתאם לעיצוב הייחודי שלך.
אף אחד לא מעולה.
אחד עובד טוב יותר עבור חלק,
ואחר עובד טוב יותר עבור אחרים.
כשמישהו אומר משהו כמו "צור קשר עם הרגשות שלך".
או, "סמכו על המעיים". או,"סמכו על האינסטינקטים שלכם",
זה לא לא מדויק,
וזה עשוי לעבוד עבור מיליוני אנשים - אבל זה אולי לא יעבוד עבורכם.
אם הסמכות שלך רגשית,
אז אתה מחווט לחכות את הגל,
אם הסמכות שלך היא טחול אתה בנוי להחליט באופן ספונטני.
בסמכות מוקרנת על עצמך אתה שומע את ההחלטה שלך,
באותו זמן שכולם עושים זאת.
כאשר היא יוצאת מפיך.
עם סמכות האגו אתה כאן כדי לטעון את האגו שלך.
כל אלה הן דרכים שונות לנהיגה, תלוי איזה רכב יש לך.
אינך יכול לדעת מראש,
מה יהיו התוצאות מכך שתקבל את החלטתך מסמכותך או,
לצורך העניין, מה הן עשויות להיות אם לא תקבל זאת מסמכותך.
מה שאתה יכול לדעת זה שקבלת החלטה מהסמכות שלך,
היא אמינה מבחינת העיצוב שלך.
כולנו יכולים לסמוך על החיווט שלנו.
אין בזה שום אמונה או שיקול דעת.
אתה לא צריך להאמין בשום דבר שהוצג.
כל המערכות עקביות מבחינה לוגית.
אם תרצה,
תוכל להתנסות בזה,
לבדוק אותו,
ליהנות ממנו,
לחקור אותו.
זה לא משהו שאתה צריך לקבל בעיוורון או לדחות.
הסתכל על העולם שלך דרך העדשה הזו,
וראה איך הוא נראה.
אז קפצו פנימה ותראו מה קורה!

bottom of page