http://xml.ezmob.com/redirect?feed=587905&auth=MYY5ia&url=https://www.humandesign.academy/en&subid=
top of page

חלק ב'
(Section B)

מעגליים:

(Circuits and Circuitry).
הבינארי הבסיסי הראשון,
בעיצוב אנושי הוא הדואליות,
הקיימת בין,
הסמיכות של האישיות שלך,
לבין העיצוב שלך,
בהקשר של השלם.
השלב השני,
בתהליך זה,
הוא לראות את הכבישים,
והמנהרות הבודדים שהם,
למעשה,
מקטעי מיפוי ספציפיים או מעגלים.
זה דומה,
להיות בעיר גדולה,
שבה יש מערכות כביש שונות,
בתוך המעגלים של העיר.
כאשר אתה מתחיל לזהות,
ולזהות מהו מעגל,
אז כל מה,
שהוא חלק מהמעגל הזה,
הופך לנגיש לך.
ישנן שלוש קבוצות,
מעגל עיקריות:
שבטיות, אינדיבידואליות וקולקטיביות.
לכל אחד מהם,
יש שני מעגלים בתוכם.
לכל קבוצת מעגלים,
יש נאום מרכזי במיוחד.
הנאום המרכזי ביותר הוא,
בעל ערך עצום מכיוון,
שהוא פותח את הדלתת
להבנת כל ערוץ,
וכל שער,
באותה קבוצת מעגלים,
ומהווה בסיס להבנתך.
באיורים הבאים,
תראה שלוש קבוצות מעגלים,
וכן את ערוצי האינטגרציה,
העומדים בפני עצמם.
Human Design Academy by Ra Uru Hu: Section B Introduction
bottom of page